Pravidlá ochrany osobných údajov

Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

V súvislosti so splnením informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) Vás oboznamujeme s nižšie uvedenými informáciami.

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
MUDr. Gabriel Šlárko, DIČ 1080305039, IČO 51417138, IČ DPH SK1080305039, Tatranská Polianka 21001, 06201 Vysoké Tatry, e-mail: gabriel.slarko@gmail.com , telefonický kontakt:  +421905247021
(ďalej len prevádzkovateľ)

Základné informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov –
„Poučenie“
v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon“)

Prevádzkovateľ poskytuje zdravotnícku starostlivosť, zdravotnícke zákroky/výkony („zdravotnícke služby“), svojim pacientom a klientom odplatne na základe vzájomnej dohody, ktorá vzniká potvrdením písomného informovaného súhlasu pacienta s konkrétnym zdravotníckym zákrokom/výkonom alebo liečebným postupom, po súčasnom oboznámení sa s cenníkom poskytovaných zdravotníckych služieb.

Pacientom Prevádzkovateľa môže byť každá fyzická soba, o ktorej príslušný vyšetrujúci lekár zhodnotí, že môže byť prevzatá do zdravotnej starostlivosti Prevádzkovateľa. V opačnom prípade je vyšetrujúci lekár povinný osobu poučiť o inej vhodnej alternatíve zdravotnej starostlivosti. V prípade maloletých detí Prevádzkovateľ komunikuje s ich zákonným zástupcom.

S využívaním zdravotníckych služieb Prevádzkovateľa sú pacienti,ale aj záujemcovia (komunikujúci prostredníctvom webového portálu www.slarko.sk – ďalej len „Portál“) konfrontovaní s poskytnutím ich osobných údajov a v tejto súvislosti títo podliehajú poučeniu o základných informáciách o spracovaní osobných údajov a zásadách ich ochrany zo strany Prevádzkovateľa v zmysle Zákona.

Prevádzkovateľ je podľa tohto Zákona prevádzkovateľom (správcom) získavaných osobných údajov fyzických osôb.

V rámci internej organizačnej štruktúry Prevádzkovateľa je zabezpečené zákonné spracovávanie a manipulácia so získavanými osobnými údajmi dotknutých osôb (pacientov/záujemcov Prevádzkovateľa) a permanentný dohľad nad funkčnosťou a bezpečnosťou informačných systémov Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ získava a spracováva o osobe – pacientovi/záujemcovi:

a/ základné identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo);
b/ kontaktné údaje (trvalé bydlisko, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo);
c/ údaje o zdravotnom stave v rozsahu anamnestického dotazníka, kód zdravotnej poisťovne;
d/ fotodokumentácia (podobizeň dotknutej osoby – pacienta) alebo videonahrávka o priebehu zdravotníckeho výkonu/zákroku na pacientovi.

(ďalej len „osobné údaje“)

Prevádzkovateľ získava tieto osobné údaje zo vzájomnej komunikácie (telefonickej, aj písomnej vrátane SMS formy a e-mailovej formy).

Poskytnutie týchto osobných údajov je dobrovoľné a deje sa tak s výslovným informovaným súhlasom pacienta/záujemcu.

Niektoré údaje sú nevyhnutné na splnenie zákonných povinností pri uzatvorení dohody o poskytnutí zdravotnej starostlivosti a bez niektorých Prevádzkovateľ nemôže poskytnúť ani zdravotnícke služby ponúkané prostredníctvom internetového Portálu.

Pacient/záujemca je povinný Prevádzkovateľa poskytnúť len pravdivé, presné a úplné informácie o svojich osobných údajoch, za ktoré výlučne sám zodpovedá.

Osobné údaje pacienta/záujemcu sa spracúvajú v elektronickej podobe informačných systémov Prevádzkovateľa a tiež v informačných systémoch zazmluvnených lekárov (resp. zdravotníckych pracovníkov) poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, resp. iných zazmluvnených odborných osôb (napr. pre účely vedenia personálnej a mzdovej účtovnej agendy, vedenia účtovnej agendy, právneho zastúpenia podľa zákona o advokácii atd.).

Prevádzkovateľ, pokiaľ je to možné, a z hľadiska uplatnenia jej práv a oprávnených nárokov účelné, môže získavať aj iné druhy informácii o pacientovi/záujemcoch aj z dostupných verejných zdrojov, registrov, databáz, za účelom overenia a stotožnenia si získaných informácii, eventuálne na preverenia dôveryhodnosti pacienta/záujemcu, atd.

Na základe osobitného súhlasu alebo nastavenia povolenia určitých aplikácií Prevádzkovateľ môže spracovávať aj ďalšie údaje, napríklad z internetových prehľadávačov, prieskumov spokojnosti a užívateľských/spotrebiteľských testovaní.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje bez súhlasu pacienta/záujemcu na splnenie povinností, ktoré jej ukladá zákon (napr. zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti), na ochranu svojich práv a právom chránených záujmov, na zabezpečenie bezpečnosti prevádzky a predchádzania podvodom, na analýzy a vyhodnocovanie možných rizík a na priamy marketing vlastných služieb (produktov).

So súhlasom pacienta/záujemcu Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na marketingové účely nad rámec svojho oprávneného záujmu, teda zahŕňajúce profilovanie, ponuku zdravotníckych služieb (produktov), resp. služieb zmluvných partnerov Prevádzkovateľa (uvedených na internetových stránkach Prevádzkovateľa).

Účel spracovania osobných údajov pacienta/záujemcu je vymedzený rozsahom, v akom sú nimi poskytované v súvislosti s ponukou vykonávať zdravotnícke služby a na druhej strane dopytom rezervovať si na určitý termín a čas vykonanie zdravotníckych služieb prostredníctvom Prevádzkovateľa.

Ak pacient/záujemca neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzavrieť relevantné zmluvné vzťahy, ktoré umožnia na jednej strane ponuku – resp. poskytnutie zdravotníckej služby a na druhej stane čerpanie – využitie zdravotníckych služieb ponúkaných prostredníctvom Prevádzkovateľa. Osobné údaje dotknutej osoby sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre používanie a využívanie zdravotníckych služieb poskytovaných prostredníctvom Prevádzkovateľa.

Používateľ zdravotníckych služieb Prevádzkovateľa je informovaný o pravidlách spracovania osobných údajov ako súčasť zmluvnej dokumentácie a vždy, keď Prevádzkovateľ spracováva niektoré doplnkové alebo zmenené osobné údaje. Toto poučenie pre pacientov/záujemcov je verejne prístupné na internetových stránkach Spoločnosti: www.slarko.sk.

Účel a doba spracovania osobných údajov

(i) plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie zdravotníckych služieb:

a/ po dobu rokovaní (resp. procesu) o uzavretí zmluvných vzťahov za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;
b/ zasielanie dotazníkov spokojnosti za účelom skvalitnenia poskytovaných Služieb verejnosti v nadväznosti na vytvorenú rezerváciu, ako aj v rámci hodnotenia spokojnosti, sa môžu prenášať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa tretej osobe – sprostredkovateľovi, ktorý spracúva a osobné údaje Používateľov Portálu na základe zmluvy a poverenia od Prevádzkovateľa a je zaviazaná na rovnakú mieru ochrany osobných údajov ako samotný Prevádzkovateľ. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 2 roky;
c/ marketingové akcie: na účely splnenia marketingovej akcie, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď. Doba spracovania: po dobu marketingovej akcie.
d/ zasielanie Newsletterov s novými ponukami zdravotníckych služieb; Doba spracovania: po dobu udelenia súhlasu, resp. späťvzatia súhlasu;
e/ reklamácia závadne poskytnutej zdravotníckej služby; Doba spracovania: po dobu vybavenia reklamácie pacienta, resp. po dobu vyšetrovania príslušnými orgánmi dozoru a dohľadu, inými orgánmi štátnej verejnej správy alebo samosprávy, alebo po dobu súdneho konania.

(ii) dodržanie právneho záväzku alebo za účelom plnenia zákonnej povinnosti (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti orgánom verejnej štátnej správy, polícii, súdom, a pod.);

a/ daňový doklad bude uchovaný 3 roky od ukončenia zmluvného vzťahu; za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v platnom znení budú osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 2 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvného vzťahu medzi pacientom/záujemcom, Prevádzkovateľom a správcom osobných údajov (treťou zazmluvnenou osobou); b/ plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti orgánom verejnej štátnej správy/samosprávy, správnym orgánom, polícii, súdom, atd. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje pacienta/záujemcu, údaje o zdravotníckej službe a údaje z komunikácie medzi Prevádzkovateľom a pacientom/záujemcom po dobu 2 rokov odo dňa uplynutia lehoty na uplatnenie reklamácie za poskytnuté zdravotnícke Služby.

(iii) oprávnené záujmy Prevádzkovateľa a ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa :

a/ účinná obhajoba v prípade sporu; doba spracovania osobných údajov sa tu stanovuje na 2 roky od uplynutia lehoty na uplatnenie reklamácie za dodané zdravotnícke služby;
b/ oprávneným záujmom Prevádzkovateľa ako obchodnej spoločnosti je zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk a individuálnych ponúk) v súlade s bodom 47 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, ak Spoločnosť získala podrobnosti elektronického kontaktu na pacienta/záujemcu v súvislosti s využitím sprostredkovania prostredníctvom svojho internetového Portálu.

(iv) marketingové a obchodné ponuky zdravotníckych služieb Prevádzkovateľa;

a/ plošné zasielanie obchodných ponúk na zdravotnícke služby: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov; doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 2 roky;
b/ individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k pacientovi/záujemcovi Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 2 roky;
c/ zasielanie obchodných informácii tretími osobami (ďalšími správcami), ktorým boli osobné údaje pacientov/záujemcov Prevádzkovateľa odovzdané na základe udeleného súhlasu pacienta/záujemcu Prevádzkovateľa (tu je potrebný osobitný výslovný súhlas pacienta/záujemcu Prevádzkovateľa);
d/ zasielanie dotazníkov – overené pacientmi /záujemcami Prevádzkovateľa: za účelom skvalitnenia poskytovaných zdravotníckych služieb verejnosti. Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti a iných prieskumov môže prenášať osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa tretej osobe (ďalšiemu správcovi), výlučne na základe zmluvy a zmluvného poverenia. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 2 roky (tu je potrebný výslovný osobitný súhlas pacienta/záujemcu Prevádzkovateľa);
e/ zasielanie Newslettrov (tu je potrebný výslovný osobitný súhlas pacienta/záujemcu Prevádzkovateľa); Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 2 roky.

(v). cookies (krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača).

V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas).

Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnemu pacientovi/záujemcovi Prevádzkovateľa, s čím však tento musí vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 2 roky.

Pre účely re-marketingu sú odovzdávané cookies tretím osobám (spracovateľom) iba v prípade, že u nich bol udelený súhlas na tento účel, a to s expiračnou dobou maximálne 540 dní. Ak dôjde k odobratiu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technicky možné už raz odovzdanú cookies u spracovateľa ihneď odstrániť. Na odstránenie cookies u spracovateľa dôjde automaticky po uplynutí expiračnej doby. Okamžitým riešením pre zamedzenie re-marketingových aktivít spracovateľom je zmazanie cookies z prehliadača, viď návod na adrese: www.slarko.sk.

Po uplynutí lehôt vyššie uvedených Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.

Spracovávané osobné údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurálnou kontrolou, ktorú Prevádzkovateľ zabezpečuje pomocou moderných elektronických technologických zariadení vybavených nastavenými bezpečnostnými mechanizmami a procesovaním spracovávaných údajov. Tým je zabezpečená ochrana spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím.

Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi pacientov/záujemcov Prevádzkovateľa prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných alebo zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti a zákonnej ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ môže postúpiť osobné údaje pacientov/záujemcov (bez ich súhlasu) orgánom kontroly a dohľadu ako aj ďalším orgánom verejnej štátnej správy (ak je táto povinnosť stanovená zákonom alebo v odôvodnených prípadoch), ďalej ak je to nevyhnutné na ochranu práv Prevádzkovateľa alebo na splnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa aj ďalším tretím osobám – v postavení sprostredkovateľa (advokátom, notárom, účtovnému a daňovému poradcovi, súdom, vyšetrovacím orgánom, atd.), pričom tieto tretia osoby sú zo zákona alebo zo zmluvného poverenia povinné poskytnúť rovnaký stupeň ochrany osobných údajov pacientom/záujemcov Prevádzkovateľa ako samotný Prevádzkovateľ.

Osobné údaje pacientov/záujemcov Prevádzkovateľa možno postúpiť dodávateľským subjektom zabezpečujúcim pre Prevádzkovateľa služby, ako sú rozosielanie pošty, marketingová komunikácia, dokončenie rezervačného (objednávkového) procesu, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti pacientov/záujemcov Prevádzkovateľa, služby zákazníckej – klientskej podpory, vybavovanie reklamácií, registrácia nového pacienta/záujemcu Prevádzkovateľa.

Presný zoznam sprostredkovateľov a dodávateľov, ktorým je možné postúpiť osobné údaje pacientov/záujemcov Prevádzkovateľa nájdete na webových stránkach Prevádzkovateľa: www.slarko.sk. So súhlasom pacientov/záujemcov Prevádzkovateľa možno osobné údaje poskytnúť aj ďalším ako uvedeným osobám.

Práva pacientov/záujemcov Prevádzkovateľa súvisiace so spracovaním ich osobných údajov

V súlade s platnou legislatívou môže pacient/záujemca Prevádzkovateľa uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov, ktorými sú právo:

 1. a) požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom;
  b) na opravu poskytnutých osobných údajov;
  c) na vymazanie poskytnutých osobných údajov;
  d) na obmedzenie spracovania osobných údajov;
  e) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
  f) na prenos osobných údajov na iného správcu;
  g) právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
  h) právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov;
  i) právo písomne požiadať o vymazanie osobných údajov z informačných systémov Prevádzkovateľa (s výnimkou prípadov ak sú tieto nutné pre ich ďalšie spracovanie za účelom splnenia právnych povinností Prevádzkovateľa alebo vtedy, kedy sú potrebné k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol naďalej poskytovať zdravotnícke služby).
  V prípadoch, kedy Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe súhlasu pacienta/záujemcu Prevádzkovateľa, môže tento svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V prípadoch, kedy sú osobné údaje spracovávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, môže pacient/záujemca Prevádzkovateľa proti takému spracovaniu podať námietku. Každé podanie námietky Prevádzkovateľ vyhodnotí a o výsledku spätne informuje pacienta/záujemcu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je povinný odpovedať na žiadosť alebo námietky (podnet) pacienta/záujemcu Prevádzkovateľa ohľadne osobných údajov do 30 dní odo dňa doručenia tohto podnetu.

Námietke proti spracovaniu osobných údajov na marketingové účely Prevádzkovateľ musí vyhovieť vždy.

Pacient/záujemca Prevádzkovateľa má kedykoľvek možnosť obrátiť sa e-mailovou správou/dopytom na: www.slarko.sk, kde dostane odpovede na všetky otázky týkajúce sa problematiky osobných údajov a kde môže uplatniť akékoľvek svoje žiadosti a námietky (podnety) týkajúce sa spracovania jeho osobných údajov.

Ak pacient/záujemca Prevádzkovateľa namieta, že Prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, pacient/záujemca Prevádzkovateľa môže:

 1. a) požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu:gabriel.slarko@gmail.com; alebo
  b) namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu gabriel.slarko@gmail.com, aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie závadného stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou osobných údajov).
  Pri uplatnení práva pacienta/záujemcu Prevádzkovateľa na ochranu osobných údajov, má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie jej totožnosti.

Prijatie žiadosti alebo námietky (podnetu) pacienta/záujemcu Prevádzkovateľa o uplatnení práva na ochranu osobných údajov je možné iba prostredníctvom dátovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla Prevádzkovateľa. V písomnom podnete je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude následne zo strany Prevádzkovateľa zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti pacienta/záujemcu Prevádzkovateľa – žiadateľa.

Aj žiadosť o prístup k osobným údajom musí byť zaslaná z e-mailovej adresy pacienta/záujemcu Prevádzkovateľa, pričom Prevádzkovateľ má právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail.

Ak pacient/záujemca Prevádzkovateľa – žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho podnet na uplatnenie práva na ochranu osobných údajov akceptovaná a vybavovaná.

Ak sa Prevádzkovateľovi nepodarí uspokojivo vyriešiť otázky alebo žiadosti pacientov/záujemcov Prevádzkovateľa alebo ich námietky v oblasti ochrany a spracovania ním poskytnutých osobných údajov, má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.

K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s narušením ochrany osobných údajov (súkromia) pacientov/záujemcov Prevádzkovateľa sú príslušné slovenské súdy.

This site is registered on wpml.org as a development site.